PRP

PRP(Platelet Rich Plasma)به معنای پلاسمای غنی ازپلاکت است که طی فرایندجداسازی ازخون تازه ولخته نشده وریدی تهیه میشود.پس ازاینکه خونگیری انجام شدخون داخل دستگاه سانتریفوژقرارمیگیردوپلاسمای غنی ازپلاکت ازسایرقسمتهای خون جدامیشودسپس طی فرایندی فعال شده و به موضع موردنظرتزریق میشود.ازپلاکت هافاکتوررشدوپروتئین های خاص ترشح میشود.این فاکتورهای رشد و پروتئین ها خاص منجر به مهاجرت وازدیاد سلول های بنیادی در محل تزریق می شوند و این سلول ها به سلول های مورد نیاز برای هر بافت تبدیل شده و حتی ایجاد عروق جدید در محل می کنند.مثلا در جوان سازی پوست،PRP با تزریق پلاکت منجر به مهاجرت سلول های بنیادی به ناحیه تزریق و،تبدیل آنها به فیبروپلاست ها و تولید کلاژن از این نوع سلول ها می شود که تولید کلاژن منجر یه جوان سازی پوست می شود.چون پدیده پیری پوست در نتیجه کاهش کلاژن در پوست ایجاد می شود.درناحیه سرترشح فاکتوررشدمنجربه ایجادعروق جدید ودرنتیجه افزایش خونرسانی به فولیکولهای مووتحریک رشدمومیشود.اازPRPدر زمینه های مختلف در پزشکی استفاده میشود.

کاربردهایPRPدرپوست وزیبایی:

1-جوانسازی وجلوگیری ازپیری پوست

2-کاهش چین وچروک وخطوط ظریف

3-پرکنندگی وحجم دهندگی(فیلر):درخط خنده،گونه،خطوط افقی پیشانی ،خط اخم،خطوط گردن،خط مریونیت که ازگوشه دهان به پائین کشیده میشود(Marionette Line)،پشت دست ها

4-کاهش تیرگی اطراف چشم

5-اسکارآتروفیک آکنه (جای جوش به صورت فرورفته )

6-همراه با تزریق چربی:به ماندگاری بافت چربی کمک میکند.

نکات موردتوجه درمورد PRP:

-درتزریق چربی چون بافت چربی هنگام برداشت ازبدن برای تزریق درموضع دیگرازعروق اطراف خودجدامیشود،پس ازتزریق به تدریج جذب میشودوازبین میرود(چون بافت فاقدعروق است)،ولی در همراه شدن تزریق چربی باPRP

،چون عروق جدیدی درمحل تشکیل میشود به ماندگاری بیشتربافت چربی کمک میکند.

-درجوانسازی وحجم دهندگی تزریقPRPمنجربه مهاجرت وازدیادفیبروبلاست هاوتولیدکلاژن میشود.

-درکاشت موهمراه کردنPRPباکاشت موبه خصوص در4ماه اول یاحین عمل پیوند مومنجربه رشد سریعترموهای کاشته شده میشود.این عمل درنتیجه تشکیل عروق جدید درمحل کاشت وافزایش اکسیژن رسانی درمحیط است،وازطرفی منجربه تحریک رشدموهای کرکی ونازک درسر میشودوبه دلیل ارتقاءکیفیت کاشت موموردتوجه متخصصان این امرقرارگرفته است.

-درطاسی سروریزش مو:تزریقPRPدرمناطقی که فولیکول مووجودداردوموهاکرکی ونازک شده است،منجربه رویش موی طبیعی همانند سایرقسمت های سرمیشود(درنتیجه افزایش خونرسانی به واسطه تشکیل عروق جدیداطراف فولیکولهای مو)

-تعداد جلسات و فواصل آنها بر حسب شرایط سنی،پوستی و نوع کاری که مدنظر است،متفاوت خواهد بود.

-این روش بدون درد است ولی می تواند 45 دقیقه قبل از آن از کرم های بی حس کننده موضعی استفاده کرد.

-کیفیت و نتایج درمان علاوه بر تکنیک صحیح به واکنش سلولی بیمار نیز وابسته است،بنابراین نتایج درمان در افراد مختلف متفاوت است.

-گاهی در برخی افراد PRPنتیجه قابل ملاحظه ای ندارد ولی با تکرار آن می توان به نتایج نسبی دست یافت.

-نتایج درمان در مدت 3 هفته(حدودأ)مشخص می شود ولی برای تکمیل نتایج درمانی به زمان بیشتری مورد نیاز است. مثلا در روند کلاژن سازی به 12-6 ماه برای تکمیل آثار،زمان نیاز داریم.

-این روش جایگزین روش های دیگر نیست،بلکه روشی است که در کنار سایر درمان ها به حصول نتایج بهتر کمک می کند و به مهارت علمی نباز دارد.می توان در کنار آن از روش های دیگر مانند RF ، IPL و لیزر فرکسل و… نیز کمک گرفت.

-مزیت این روش نسبت به سایر روش ها این است که از خون شخص استفاده می شود.

-توصیه می شود حتمأ در کنار PRPطبق دستور پزشک از کرم های موضعی روز و شب(مثلا ترکیبات حاوی گلیکولیک اسید و…)استفاده شود.

-توصیه می شود حتما قبل از انجام هر کار و PRP مشاوره توسط پزشک مربوطه انجام شود تا به طور دقیق در مورد کاربرد یا عدم کاربرد PRP و میزان آثار آن در شما نظر دقیق داده شود.

-عوارض احتمالی شامل قرمزی،تورم دور چشم به خصوص پلک تحتانی سوزش،هماتوم یاکبودی(که حداکثر ظرف 7-5روز برطرف می شود)،آسیب به عصب (بسیار نادر)،عفونت ثانویه و ترومبوز(به دلیل تزریق داخل رگ)است.

ا-فرادی که بیماری های داخلی مانند بیماری مزمن کبدی،عفونت های حاد و مزمن و نوسانات فشار خون دارند نبایدPRP را انجام دهند.

-برای انجام PRPکیت های مخصوص لازم است .این کیت حاوی خون گرفته شده از فردی است که تزریق PRPبرای اوانجام میشود.

-مراحل کار:1-خونگیری 2-انتقال خون گرفته شده بداخل کیت 3-گذاشتن کیت داخل دستگاه سانتریفوژوجداسازی اجزاءخونی موجود در کیت منجمله پلاسمای غنی ازپلاکت(PRP) 4-کشیدن PRPازکیت بداخل سرنگ 5-فعال کردن PRP داخل سرنگ باموادخاص 6-تزریق به منطقه موردنظر

روش عمل:

به3 روش قابل انجام است.

1-تزریق مستقیم با سرنگ با دست.

2-تزریق یه روش مزوتراپی بیولوژیک با مزوگان،PRP در سرنگ کشیده شده میشود،روی دستگاه مزوگان قرار می گیرد و با دستگاه در چند نقطه تزریق می شود.

3-در روشMicroneedeling (میکرونیدلینگ)یا مزوتراپی خشک، PRP با درمارولر انجام می شود.درمارولر وسیله ای است که دارای غلتکی است که دور تا دور آن تعداد زیادی سوزن های ریز تعبیه شده است ، با حرکت غلتک روی پوست و فرورفتن سوزن ها در پوست،به واسطه جراحت ایجادشده ،روند تحریک ساختن کلاژن و الاستبن و ترمیم در بافت صورت می گیرد که نتیجه ی آن جوان سازی و کاهش چین و چروک است.اگر PRP تزریقی با درمارولی همراه شود،چون جذ ب مواد از راه منافذ ریز ایجاد شده افزایش می یابد در نتیجه آثار PRPبیشتر بود.

 درموردPRPتوجه به نکات زیرلازم است:

-تزریق PRPهمان سلول بنیادی نیست.

-باوجودتوضیحاتی که درموردPRPوخواص آن دربازسازی پوست وکلاژن سازی،درمان ریزش موو….داده شد،PRP درحیطه پوست وزیبایی درحال حاضرمراحل تحقیقاتی وآزمون وخطای خودراطی میکند.