درمان اسکار پوست

درمان اسکار پوست

به طور کلی جای جوش یا همان اسکار آکنه را می توان به سه بخش تقسیم کرد.

1- اسکارهای فرورفته یا آتروفیک

2- اسکارهای برجسته یا هیپرتروفیک

3- اسکار کلوئید

1- اسکارهای فرورفته یا آتروفیک

اغلب ضایعات آکنه سبب اسکارهای فرورفته می شوند که آنها را می توان از نظر ظاهری به سه دسته تقسیم کرد.

1- دسته اول اسکارهای دره ای شکل یا ROLLING SCAR :

به صورت نواحی موجدار و فرورفته 3 تا 5 میلی متری یا بیشتر هستند و در واقع یک ظاهر موجدار را به صورت فرد می دهند.

این نوع اسکار عمق کم و دهانه پهنی دارند.

اسکار دره ای شکل

2- دسته دوم اسکارهای واگنی یا BOXCAR :

این اسکارها به شکل نواحی فرورفته کم عمق یا عمیق با جدار مشخص هستند و زاویه راست در گوشه های آن شبیه واگن قطار مشخص می شوند.

اسکار واگنی

3- دسته سوم اسکارهای چکشی یا ICE PICK :

این اسکارها به صورت فرورفتگی های تیز و عمیق در پوست هستند که همانند فرو رفتن نوک چکش در پوست می باشد.

اسکار چکشی

2- اسکارهای برجسته یا هیپرتروفیک

این نوع اسکارها به صورت ضایعات برجسته و گوشتی قرمز هستند و اغلب در نواحی تنه فوقانی ایجاد می شوند و در اصطلاح عام به آن گوشت اضافه نیز می گویند.

این نوع اسکار شیوع کمتری نسبت به اسکارهای فرورفته دارد و مانند یک کلوئید درمان می شوند.

اسکار برجسته

3- کلوئید

کلوئیدها در واقع نوعی اسکار هایپرتروفیک هستند اما از حد و مرز زخم فراتر رفته و بزرگ می شوند.

اسکار کلوئید