پیلینگ

پیلینگ یعنی لایه برداری ازپوست باهدف بهبود کیفیت پوست.دراین روش لایه سطحی وخشن سطح پوست برداشته میشود.

پیلینگ به دوروش انجام میشود:1- پیلینگ مکانیکی (فیزیکی) 2- پیلینگ شیمیایی

پیلینگ مکانیکی مانند:میکرودرم ابرژن(سطحی)،درم ابرژن(عمقی تر)

پیلینگ شیمیایی نیزدرسطوح مختلف انجام میشود:1- سطحی 2- متوسط 3- عمیق

 

پیلینگ مکانیکی یا فیزیکی توسط وسائل ودستگاه مخصوص انجام میشود.

ازجمله ترکیباتی که برای پیلینگ شیمیایی بکارمیروندعبارتنداز:آلفاهیدروکسی اسید(AHA )،تری کلرواستیک اسید(TCA )،سالیسیلیک اسید،محلول جسنر،ترتینوئین ،گلیکولیک اسید(نوعی آلفاهیدروکسی اسید)

درپیلینگ شیمیایی ترکیب موردنظرمانندAHA،TCAو…توسط پزشک روی سطح پوست مالیده میشودوپس ازچنددقیقه شسته وخنثی میشود.معمولاپس ازپیلینگ پوسته ریزی اتفاق می افتد.

پیلینگ باAHA درمواردپیلینگ سطحی استفاده میشود.البته غلظتهای متفاوت ازAHA برای پیلینگ استفاده میشود.تعیین غلظت بکاررفته بستگی به این دارد که پیلینگ برای چه هدفی انجام میشود.برای درمان لکهای حاملگی(ملاسما)،تغییررنگهای پس ازآکنه،شفاف سازی پوست،کاهش چروک میتوان ازپیلینگ باAHA استفاده کرد.ولی به عنوان مثال برای درمان چروک معمولاازAHA با درصدبالاتراستفاده میشود . درمواردیکه لازم است لایه برداری عمیق ترانجام شودازترکیباتی که عمق نفوذبیشتری دارنداستفاده میشود.رایج ترین این ترکیباتTCA است.

دربرخی مواردپیلینگ درچندجلسه انجام میشود. درپیلینگ باAHA میتوان درجلسات متوالی وباافزایش تدریجی غلظتAHA درهرجلسه وباتوجه به نوع پوست وهدفی که مدنظراست به نتایج بهتری دست یافت.

 درپیلینگ های سطحی نتایج تغییرات پوستی سریعترقابل مشاهده است. درپیلینگ های عمیق تربه گذشت زمان بیشتری جهت مشاهده بهبودکیفیت پوست نیازداریم زیرابایدروندترمیم پوست کامل شود.

فوائدپیلینگ:پس ازلایه برداری با پیلینگ لایه خشن سطح پوست برداشته شده وپوست درصددترمیم برمیاید،درنتیجه روند کلاژن سازی تحریک میشود.بابرداشته شدن لایه سطحی پوست کدورت پوست ازبین میرود ولایه شفاف تری جایگزین میشود.باتحریک کلاژن سازی به هدف جوانسازی وکاهش چروکهای پوست نیز دست میابیم.بعلاوه بااین لایه برداری جذب کرمهاوداروهای موضعی نیزچندین برابرمیشودودردرمان لک نیزسریعتر به هدف میرسیم.

هرچه پیلینگ عمیقترباشداحتمال عوارض بیشتراست به خصوص اگرپوست تیره باشدوانتخاب فردبرای پیلینگ درست انجام نشده باشد.

قرمزی والتهاب پس ازپیلینگ معمولااتفاق می افتدکه برطرف میشود.ایجادلکهای قهوه ای ازعوارض احتمالی پس ازپیلینگ های عمیق میباشد.

پس ازپیلینگ درصورت نیازپزشک کرمهای ترمیم کننده مناسب راتجویزمینماید.

مصرف مرتب ضدآفتاب پس ازپیلینگ ضروری است.

درمواردپیلینگ های عمیق درصورت صلاحدیدپزشک آنتی بیوتیک تجویز میشود.ومعمولا لازم است8-6هفته ازقرارگرفتن درمعرض تابش مستقیم آفتاب خودداری شود.