میکرودرم ابرژن وفوائدآن

میکرودرم ابرژن وفوائدآن

میکرودرم ابرژن (به اختصارمیکرودرم)روشی است بسیارمفیدوبی خطردرجهت بهبودکیفیت پوست.این روش یک نوع پیلینگ فیزیکی(لایه برداری فیزیکی)محسوب میشود.درمیکرودرم،پوست درنتیجه تماس باپودراکسیدآلومینیوم سائیده ولایه برداری میشودودرنتیجه این عمل سلولهای مرده سطح پوست برداشته میشودومتعاقب آن پوست لطیف تروشفاف ترمیشود.

فوائدوکاربردهای میکرودرم ابرژن:

1-ازبین بردن چروک های سطحی وکاهش عمق چروک های عمیق

2- جوانسازی وتحریک کلاژن سازی

3- بهبود لکهای پوستی

4- کوچک کردن منافذ پوست

5- روشن ترکردن رنگ پوست

6-افزایش شفافیت ولطا فت پوست

7-ازبین بردن جوشهای سرسیاه

8-افزایش جذب کرمها وداروهای موضعی تا10برابر

برای درمان اسکار(جای زخم،جوش،بریدگی،آبله مرغان و..) درکنارسایردرمانها ازاین روش میتوان استفاده کرد.

میکرو3دکترتهمینه رحیمی-جردن-تهران-پوست موزیبایی-میکرودرم

روش انجام میکرودرم ابرژن:

دراین روش پودرازیک مخزن توسط لوله ای روی سطح پوست پاشیده شده وپس ازسایش پوست همزمان توسط لوله دیگری به مخزن دوم برمیگردد.درمخزن دوم پودری که حاوی سلولهای مرده سطح پوست میباشد تیره رنگ است.پس ازخاتمه میکرودرم پوست باید کاملا شسته وعاری ازپودر شود،درغیراینصورت پودرباقیمانده باعث التهاب وخارش پوست میشود.

تعدادجلسات و فواصل آن درافراد مختلف به دلیل تفاوت درنوع پوست متفاوت است.

میکرودرم نیازی به بیحسی موضعی ندارد

فواصل درمان: توصیه میشودتا4جلسه این عمل هر3هفته یکبارانجام شود.فواصل جلسات بعدی براساس وضعیت پوستی هرفردتوسط پزشک مربوطه تعیین میگردد.

نکات مهم درمورد میکرودرم ابرژن:

– پس ازمیکرودرم باید مصرف کرم ضدآفتاب به طورمنظم هر3ساعت یکبارتکرارشود.

– درصورت خشک شدن پوست پس ازمیکرودرم مصرف کرم مرطوب کننده مناسسب توصیه میشود.

– بهتراست24ساعت قبل وحداقل24ساعت پس ازمیکرودرم مصرف کرمهای موضعی قطع وفقط ازکرمهای مرطوب کننده وضدآفتاب استفاده شود.

– پس ازمیکرودرم پوست کمی ملتهب میشود که سریع برطرف میشود.

– مصرف کرمهای موضعی مناسب وزیرنظرپزشک درکناراین روش برای حصول نتایج بهترتوصیه میشود.

– انجام این روش درتابستان هیچ منعی ندارد،به شرطی که کرم ضدآفتاب به طورمرتب استفاده شود.

چه کسانی نباید میکرودرم انجام دهند:

1- کسانیکه آکوتان مصرف میکنند(باتوجه به دوزمصرفی)

2- مبتلایان به پسوریازیس

اشتراک گذاری

نظر بدهید